Kolpingova rodina Praha 8 - nezisková organizace - je kolektivním členem Kolpingova díla ČR a Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Svou činností usiluje o naplnění odkazu zakladatele Adolfa Kolpinga:

"Bolesti doby vám ukážou, co máte dělat"

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO rodiny S DĚTMI

Místo poskytování služby:  4 tréninkové byty na Praze 8 a 9. Kurzy a psychoterapie jsou poskytovány na adrese: Kolpingův dům, Bohnická 32, 181 00 Praha 8
Kapacita: 4 rodiny 
Formy poskytování: terénní, ambulantní
Cena služby : Služba je poskytována zdarma

O poskytování služby je s uživatelem uzavřena písemná smlouva

POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Poslání: Podpora samostatného a odpovědného přístupu k životu 

 

Cíle:

 • upevnit a ověřit návyky, získané za pobytu v azylovém domě, v prostředí běžného nájemního bytu
 • vytvořit předpoklady pro vstup na trh práce
 • získat bydlení dlouhodobého charakteru
 • zapojit se do veřejných aktivit podporujících rozvoj dětí a běžný rodinný a komunitní život 

Základní činnosti:

 

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • individuální (vytvoření plánu domácího hospodaření a umořování dluhů, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech)
 • skupinové (zprostředkování rekvalifikačních kurzů, PC kurzy a kurzy vaření)

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • nabídka volnočasových aktivit, pomoc s umístěním dětí do školských zařízení a výběrem zdravotnických zařízení, zprostředkování kontaktu s jinými pomáhajícími organizacemi, pomoc s hledáním zaměstnání

c) Sociálně terapeutické činnosti

 • videotrenink na podporu komunikace s dítětem
 • pomoc psychoterapeuta
 • zprostředkování kontaktu s terapeutickými organizacemi

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 • pomoc s vyřizováním soc.dávek, doprovod k úřednímu jednání, zprostředkování právní porady
 • podpora při soudních a exekučních jednáních
 • pomoc při návratu dítěte do rodiny z výchovného zařízení, popř. partnera z nápravného zařízení

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SLUŽBY

 • Osoby, žijící v tréninkových bytech organizace, které jsou zároveň bývalými uživateli služby azylový dům a projevily zájem o občasnou podporu a pomoc v oblasti péče o dítě, vedení domácnosti a finančního zajištění rodiny.
 • Rodiny,žijící v tréninkových bytech,  které dosud služby organizace nečerpaly, ale pro pobyt v tréninkovém bytě je doporučil OSPOD nebo jiná pomáhající organizace.

VSTUP ZÁJEMCE DO SLUŽBY

Před ukončením služby azylový dům nebo krizová pomoc může uživatel projevit zájem o další podporu a pomoc v oblasti hospodaření, výchovy dítěte, hledání zaměstnání, sociálně-právního poradenství. V případě, že uživatel přechází do tréninkového bytu nebo se odstěhuje jinam a organizace má volnou kapacitu, uzavře se zájemcem smlouvu o sociálně-aktivizačních službách, ve které je uveden rozsah a druh pomoci. Uživatel služby se zavazuje, že bude:

 • pravidelně spolupracovat se sociální pracovnicí a s ostatními zaměstnanci Kolpingova domu dle vzájemné dohody
 • dodržovat dohodnuté termíny spolupráce se zaměstnanci Kolpingova domu

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s osobními údajise řídí zákonem O ochraně osobních údajů

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SLUŽBY

tréninkové byty, učebna pro PC kurzy a kurzy vaření, místnost pro videotrenink  v Kolpingově domě, veřejné prostory pro volnočasové aktivity

CO JEŠTĚ BYSTE MĚLI VĚDĚT

Nespokojenost s poskytováním sociálních služeb mohou uživatelé svobodně a bez obav vyjádřit a to jak adresně, tak anonymně. Postup podávání stížnosti upravují Pravidla pro podávání a vyřizování stížností, se kterými jsou zájemci o službu seznámeni před podpisem smlouvy.

Uživatel služeb si stěžuje:

-       řediteli Kolpingova domu na jednání pracovníků nebo na kvalitu služeb (kolping@kolpingpraha.cz)

-       představenstvu na jednání či rozhodnutí ředitele (jana@kolpingpraha.cz)

-       MPSV na postupy organizace a představenstva  (MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2)

 

 

PRVKY, FORMY A METODY SLUŽBY

 

Základní prvky poskytované služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

 

a)  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Individuální (nácvik domácích prací, vytvoření plánu domácího hospodaření                    a  umořování dluhů, podpora v úředních jednáních,  výchovné poradenství)
 • Skupinové (kurz práce s PC a kurzy vaření v Kolpingově domě, zprostředkování rekvalifikačních kurzů)

 

b)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

nabídka volnočasových aktivit, běžné kontakty s místní komunitou v prostředí bydliště, pomoc s umístěním dětí do školských zařízení, kroužků a klubů a výběrem zdravotnických zařízení, zprostředkování kontaktu s jinými pomáhajícími organizacemi

 

c)  Sociálně terapeutické činnosti

zprostředkování rekvalifikačních kurzů, pomoc s hledáním zaměstnání, videotrénink na podporu komunikačních dovedností, pomoc psychoterapeuta, zprostředkování kontaktu s terapeutickými organizacemi

 

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  pomoc sociální pracovnice při vyřizování dávek státní soc.podpory a pomoci, příprava na úřední jednání, porada a podpora při soudních a exekučních jednáních, pomoc při návratu dítěte do rodiny z výchovného zařízení, popř. partnera z nápravného zařízení

 

Formy práce:

 • individuální a skupinová
 • spolupráce s partnery a rodinnými příslušníky
 • spolupráce s jinými institucemi

Metody práce:

 • individuální přístup zohledňující fyzické i psychické možnosti jednotlivých uživatelek
 • klíčová  pracovnice, doprovázející uživatelku po celou dobu pobytu
 • volba aktivizačních činností dle vlastní zakázky
 • nácvik domácích prací s uživatelkou služby v prostředí vlastní domácnosti
 • postupný nácvik činností a úkonů od jednoduchých ke složitějším
 • postupný přechod od pomoci k podpoře, od podpory k plné samostatnosti
 • posilování sebevědomí - zaměstnanci povzbuzují uživatele, upozorňují je na dosažené pokroky, veřejně chválí jejich úsilí překonávat dílčí neúspěchy

Ukončení služby:

 

Smlouva může být ukončena dohodou nebo výpovědí.

Uživatel služby může vypovědět smlouvu bez udání důvodu.

Výpovědním důvodem ze strany organizace je:

 • cíle byly naplněny a klient nemá potřebu stanovit si nové
 • tři neomluvené absence za sebou na dohodnutých konzultacích s pracovníky Kolpingova domu

Výpověď  musí být písemná s uvedením důvodů.

 

 

SLOŽENÍ PRACOVNÍHO TÝMU

ZAMĚSTNANCI V PRACOVNĚ-PRÁVNÍM POMĚRU

 • ředitel/ka
 • sociální pracovnice
 • lektorka pro nácvik praktických činností (pracovnice v sociálních službách)
 • fundraiser

PRACOVNÍCI, KTEŘÍ VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST NA ZÁKLADĚ JINÝCH SMLUV NEBO DOHOD

 • účetní
 • supervizor
 • pracovnice pro videotrénink
 • psychoterapeutka
 • dobrovolníci
 • studenti na praxi
logo

AKTUALITY:

Edo, zůstáváme vděčni!

Zemřel náš mnohaletý předseda...více článek ze dne: 16.08.2022 | Kolpingova rodina

Výsledky našich sociálních služeb v roce 2021

Podstatné části klientek azylového domu a tréninkových bytů se podařilo zajistit samostatné dlouhodobější bydlení....více článek ze dne: 16.08.2022 | Kolpingův dům

Podpora MČ Praha 8 a MČ Praha 7

Městská část Praha 8 a Městská část Praha 7 i v roce 2022 finančně podporují naši službu Krizová pomoc....více článek ze dne: 15.08.2022 | Kolpingův dům

Podpora Nadace člověk člověku

Nadace člověk člověku podporuje i v letošním roce naši činnost....více článek ze dne: 07.07.2022 | Kolpingův dům

Dodání humanitární pomoci na Ukrajinu

Děkujeme všem kdo se podíleli na druhé materiální sbírce na pomoc Ukrajině....více článek ze dne: 15.06.2022 | Kolpingova rodina, Kolpingův dům

Velikonoce v azylovém domě

Koledníci s pomlázkou zakončili v Kolpingově domě Velikonoční svátky...více článek ze dne: 22.04.2022 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky