Kolpingova rodina Praha 8 - nezisková organizace - je kolektivním členem Kolpingova díla ČR a Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Svou činností usiluje o naplnění odkazu zakladatele Adolfa Kolpinga:

"Bolesti doby vám ukážou, co máte dělat"

KOLPING VE SVĚTĚ

 

Mezinárodní Kolpingovo Dílo (dále jen MKD) je nositelem statutu pozorovatele u RADY EVROPY.
Za své zásluhy získal ocenění od OSN (za práci s rodinou) a ILO (Mezinárodního úřadu práce).

 

Svaz má následující strukturu:

-MKD se sídlem v Kolíně nad Rýnem
-KONTINENTÁLNÍ SVAZY
-NÁRODNÍ SVAZY
-KOLPINGOVY RODINY - působící v obcích a farnostech

 


 

Všechny články svazu jsou řízeny voleným představenstvem.

 

Kolpingovo dílo organizuje rozsáhlou sociální a vzdělávací pomoc v 60 zemích všech kontinentů. Finanční prostředky získává z příspěvků svých členů, sponzorů, nadací, z dotací států i měst, vlastní činností. ČLENEM se může stát každý občan, který souhlasí s principy a postoji díla, vycházejícími ze sociální nauky katolické církve - jednoho z pilířů programu Kolpingova díla, a je odhodlán aktivně přispívat k neustálé obnově a humanizaci společnosti.

http://www.kolping.de, http://www.kolping.cz

 

Hodnotový kodex MKD

MKD chce přispívat k ochraně lidské důstojnosti prostřednictvím angažovanosti svých členů a uskupení. Člověk je ohniskem naší práce. Svaz umožňuje svým členům rozvíjet individuální vlohy a schopnosti, a očekává, že je využijí pro formování spravedlivé společnosti. Člověk jako sociální bytost je v životě zodpovědný nejen sám za sebe, nýbrž také za své bližní. Proto je jednání členů Kolpingova díla na celém světě zaměřeno na podporu obecného (veřejného) blaha. Člověk jako plod Božího Ducha má nejen pečovat a chránit vše stvořené, ale nese za něj před Bohem i vlastní díl zodpovědnosti. MKD se snaží svým členům i společnosti prostřednictvím své činnosti současně zprostředkovat i poselství Ježíše Krista.

poslání MKD

MKD chce šířit poznání, že člověk obdařený Duchem má svou zvláštní důstojnost, která ho také zavazuje k zvláštní zodpovědnosti za své bližní a celou společnost.

 

Prostřednictvím vzdělávání pomáhá svým členům rozvinout osobní předpoklady a vlohy, aby byli schopni jednat jako zodpovědní křesťané v manželství, rodině, zaměstnání, církvi, společnosti a ve státě.

 

Svým členům i široké veřejnosti nabízí pomoc prostřednictvím poradenství a konkrétních sociálních opatření.

 

Snaží se utvářet společnost ve smyslu obecného blaha, velký důraz klade na mezinárodní solidaritu.

 

MKD je připraveno přebírat zodpovědnost za společenské úkoly a posilovat občanskou společnost.

 

Nabízí lidem orientaci při hledání smyslu života a pomáhá lidem i společnosti objevit křesťanské poselství.

 

Řídí se principy katolické sociální nauky a učením Adolfa Kolpinga.

hodnoty MKD

Ochrana lidské důstojnosti

Člověk je obrazem Božím, proto mu náleží patřičná úcta, která si zaslouží ochrany ve všech fázích života, od početí až k smrti. To platí nezávisle na sociálním postavení, stáří, pohlaví, etnickou nebo náboženskou příslušnost.

 

Solidarita

Člověk jakožto sociální bytost nese spoluzodpovědnost za své bližní. Tato skutečnost nás zavazuje k žité solidaritě. Sdružování lidí do solidárních sítí a institucí vidíme jako obzvlášť důležité. 

 

Láska k bližnímu

Praktikovaná láska k bližnímu je více než požadovaná solidarita. Nabízí svou pomoc a podporu nezištně a zahrnuje i lásku k nepřátelům.

 

Ideje a zásady MKD

Jsme společenstvím křesťanů, které chce být prospěšné svým členům a svému okolí. Povzbuzujeme se k sociální angažovanosti a spravedlivému spoluutváření světa. Vede nás naše víra v Ježíše Krista, katolická sociální nauka a  příklad našeho zakladatele Adolfa Kolpinga

Hlavní zásady

1.Jsme křesťané
a) MKD je součástí katolické církve
b) Práce MKD vychází z katolické sociální nauky
c) MKD jako katolická organizace přináší křesťanské hodnoty do běžné společnosti
d) MKD umožňuje osobní zkušenosti s vírou
 
2.Jsme rodina
a) MKD je demokraticky organizovaný svaz
b) Každý člen některé Kolpingovy rodiny se stává současně členem MKD
c) Kolpingovy rodiny poskytují členům všech věkových kategorií zázemí a orientaci
d) MKD tvoří prostřednictvím své sítě celosvětové solidární společenství
 
3.Ochraňujeme důstojnost člověka
a) MKD stojí za názorem, že lidská bytost má svou důstojnost od počátku až do konce života
b) MKD posiluje odpovědný postoj jednotlivců k vlastnímu životu rozvojem osobních vloh a předpokladů
c) MKD podporuje manželství a rodinu jako základní předpoklad pro osobní rozvoj člověka a jako zárodečnou buňku společnosti
d) MKD pracuje na prosazení mezinárodní sociální spravedlnosti
 
4.Doprovázíme člověka v pracovním světě
a) MKD se zasazuje za křesťanské přístupy k práci
b) MKD spoluutváří spravedlivý pracovní svět
c) MKD nabízí profesní a další vzdělávání
d) MKD podporuje profesní a hospodářskou samostatnost
 
5.Podílíme se na utváření společnosti
a) MKD podporuje komplexní vzdělávání člověka
b) MKD podporuje své členy při formování postojů
c) MKD posiluje své členy k samostatnému jednání
d) MKD motivuje a připravuje své členy k působení a práci v politice a společensky relevantních skupinách
e) MKD přebírá zodpovědnost za mnohé společenské úkoly
f) MKD zaujímá konkrétní postoje k různým společenským proudům
g) Členové MKD se cítí zodpovědní jak za sebe, tak za společnost
 
6.Jsme mezinárodní solidární síť
a) MKD zakládá po celém světě Kolpingovy rodiny jako svépomocné skupiny a svazy
b) MKD potlačuje bídu ve všech jejích formách prostřednictvím sociální a rozvojové pomoci Kolpingova díla a Nadace Adolfa Kolpinga
 
7.Stavíme na dobrovolnictví
a) Dobrovolníci i placení pracovníci spolupracují společně na realizaci svazových cílů a vzájemně se doplňují dle těžiště jejich různého pracovního poslání
b) Dobrovolné řídící síly představují nejdůležitější pojítko mezi členy
c) Programy a aktuální zaměření činnosti jsou předkládány demokraticky zvolenými orgány
d) Placení funkcionáři jsou zodpovědní za uvádění usnesení a závěrů svazu do praxe
e) Placení funkcionáři jsou povinni podporovat dobrovolné pracovníky při jejich práci
f) Volené řídící orgány MKD zastupují záležitosti a zájmy členů
 
8.Jednáme otevřeně
a) MKD klade důraz na transparentní a průběžné informování o své práci
b) MKD dokumentuje a dokladuje svou práci členům i veřejnosti
c) Dárcům a sponzorům předkládá relevantní informace
 

 

logo

AKTUALITY:

Edo, zůstáváme vděčni!

Zemřel náš mnohaletý předseda...více článek ze dne: 16.08.2022 | Kolpingova rodina

Výsledky našich sociálních služeb v roce 2021

Podstatné části klientek azylového domu a tréninkových bytů se podařilo zajistit samostatné dlouhodobější bydlení....více článek ze dne: 16.08.2022 | Kolpingův dům

Podpora MČ Praha 8 a MČ Praha 7

Městská část Praha 8 a Městská část Praha 7 i v roce 2022 finančně podporují naši službu Krizová pomoc....více článek ze dne: 15.08.2022 | Kolpingův dům

Podpora Nadace člověk člověku

Nadace člověk člověku podporuje i v letošním roce naši činnost....více článek ze dne: 07.07.2022 | Kolpingův dům

Dodání humanitární pomoci na Ukrajinu

Děkujeme všem kdo se podíleli na druhé materiální sbírce na pomoc Ukrajině....více článek ze dne: 15.06.2022 | Kolpingova rodina, Kolpingův dům

Velikonoce v azylovém domě

Koledníci s pomlázkou zakončili v Kolpingově domě Velikonoční svátky...více článek ze dne: 22.04.2022 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky