Kolpingova rodina Praha 8 - nezisková organizace - je kolektivním členem Kolpingova díla ČR a Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Svou činností usiluje o naplnění odkazu zakladatele Adolfa Kolpinga:

"Bolesti doby vám ukážou, co máte dělat"

krizová pomoc

Místo poskytování služby: Kolpingův dům, Bohnická 32, 181 00 Praha 8
Kapacita: 6 = 4 stálá lůžka + 2 dětské postýlky
Prostory: 1 byt (pokoj+kuchyň+koupelna s WC), zahrada a dvůr
Časový rozsah: Služba je poskytována 24 hod. denně,  zpravidla po dobu 7 dnů
Cena služby: Služba je poskytována zdarma

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním krizové pomoci je poskytnutí pomoci a bezpečného zázemí v krizové situaci, ohrožující zdraví nebo život

 

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SLUŽBY

Služba Krizová pomoc je poskytována:

 • matkám s nezletilými dětmi, které jsou ohroženy na zdraví, popř. na životě akutní krizovou situací a které nemají možnost řešit tuto krizovou situaci vlastními silami a prostředky
 • těhotné ženě v obtížné sociální situaci, která ji ohrožuje na zdraví nebo na životě
 • výjimečně a za určitých podmínek i jejich partnerům, zejména jedná-li se o úplnou rodinu

CÍLE  A ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Cíle služby:

 • stabilizace akutního krizového stavu
 • minimalizace jeho dopadů
 • zprostředkování následné pomoci dlouhodobějšího charakteru

Základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování po dobu 7 dnů
 • poskytnutí stravy, popř.šatstva
 • krizová intervence a podpora pracovníků
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, především soc.dávek a následného bydlení

VSTUP ZÁJEMCE DO SLUŽBY

Zájemce nebo organizace či instituce (NNO, OSPOD, policie atd.) kontaktuje KD nejčastěji telefonicky nebo osobně s  žádostí o ubytování. Pracovník konající službu rozhovorem zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny, informuje jej o nabídce a možnostech pomoci, délce pobytu a základních podmínkách přijetí. Pokud je krizový byt volný, zaznamená základní osobní údaje do Vstupní karty a rodinu ubytuje.  Uživatele si v nejbližším možném termínu přebírá sociální pracovnice, která s ním dohodne konkrétní cíl pobytu, vyřídí veškeré formality, uzavře smlouvu a zajistí základní potřeby. Obvykle si přizve ke spolupráci lektorku pro praktické činnosti, která zajistí výdej potřebných věcí ze skladu a přesvědčí se, zda mají především děti uspokojené základní potřeby (potraviny, pleny, sunar, oděvy).

ZÁKLADNÍ PRVKY SLUŽBY

a) Poskytnutí bezpečného ubytování

 v uzamykatelném objektu se stálou službou

 

b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Uživatelům služby jsou poskytnuty zdarma základní potraviny, součástí bytu je vybavená kuchyně

 

c)Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Uživatelům služby je denně k dispozici sociální pracovnice, která pomáhá hledat možnosti řešení krizové situace. Intenzivně při tom spolupracuje s dalšími organizacemi, včetně oddělení dávek v hmotné nouzi. Pomáhá hledat následné ubytování. K dispozici je i lektorka pro pomoc s domácími pracemi,která podporuje dobrý zdravotní stav uživatelů a přiměřenou výživu dětí, a hospodyně, která přiděluje uživatelům hygienické potřeby, pleny, šatstvo.

 

d)Sociálně terapeutické činnosti

Sociální pracovnice jsou oprávněny poskytovat krizovou intervenci, ostatní zaměstnanci mají informace o tom, jak vést rozhovor vedoucí ke zklidnění uživatele. Organizace může zprostředkovat rozhovor s psychoterapeutem přímo v objektu nebo návštěvu krizového centra v sousední léčebně. 

 

 

Metody práce:

 

Rozhovor zjišťující příčiny krizové situace

Vytvoření bezpečného prostoru

Základní materiální zajištění

UKONČENÍ SLUŽBY

Služba obvykle skončí uplynutím doby uvedené ve smlouvě, to je po 7 dnech pobytu. Uživatelé se mohou kdykoli rozhodnout pobyt v krizovém bytě ukončit. Pokud se v budoucnu rozhodnou znovu službu využít a nadále budou spadat do okruhu osob této služby, mohou ji využít opakovaně.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Službu poskytujeme:

 

- matkám s dětmi, které se ocitly náhle v krizové situaci, bez ubytování, bez finančních prostředků bez pomoci rodiny a jsou ohroženy na

  zdraví  nebo i na životě

- těhotným ženám v podobné situaci

- výjimečně a za určitých podmínek i jejich partnerům, zejména jedná-li se o úplnou rodinu

ZÁKLADNÍMI PRVKY SLUŽBY JSOU

 • Poskytnutí ubytování
  v samostatném bytě s příslušenstvím rodinám v náhlé krizi, bez přístřeší
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  základní potraviny jsou potřebným poskytnuty zdarma, součástí bytu je vybavená kuchyně
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  pomoc při řešení nepříznivé sociální situace, intenzivní spolupráce s dalšími organizacemi, hledání další pomoci.
 • Sociálně terapeutické činnosti
  rozhovor se soc.pracovnicí vedoucí ke zklidnění uživatele, nástin možností dalšího řešení, nabídka další podpory - např. zprostředkování terapeutické pomoci

ODMÍTNUTÍ SLUŽBY

 • krizový pokoj je obsazen jinými uživateli služby
 • žadatelé se jeví pod vlivem alkoholu nebo drog
 • nedostatečná kapacita bytu (početná rodina)

INFORMOVÁNÍ NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Nepřijatí uchazeči jsou informováni ústně či telefonicky bezprostředně po své žádosti. Službu konající pracovníci vynaloží vždy maximální úsilí o zajištění náhradní možnosti.

EVIDENCE A PŘIJÍMÁNÍ UŽIVATELŮ

Vzhledem k akutní povaze služby jsou zájemci evidováni jen krátkodobě před přijetím v Knize uchazečů pod pořadovým číslem (např. před vystěhováním) nebo ve většině případů neplánovaně přímo „z ulice“.

Příjem provádí ve dne službu konající sociální pracovnice, v noci pracovnice v sociálních službách, která vyplní do vstupní karty jen základní údaje z OP uživatelů. Druhý den ráno se ubytovaných ujme sociální pracovnice a provede řádný příjem, včetně založení spisu.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLY

 • smluvní strany
 • druh poskytované sociální služby
 • rozsah poskytování služby
 • místo a čas poskytování služby
 • výše úhrady za službu
 • dohodu o dodržování vnitřních pravidel
 • důvody výpovědi
 • platnost smlouvy

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Zájemci o tuto sociální službu se obvykle dostavují ve večerních až nočních hodinách, výjimečně je možné příjem naplánovat. Jsou vyslechnuti přítomnou žurnální pracovnicí, která zaznamená osobní údaje, důvody žádosti o přijetí a uživatele služby ubytuje. V případě potřeby je poskytnuta základní strava, hygienické pomůcky a ošacení.

Druhý den se uživatele krizové pomoci naplno ujme sociální pracovnice, která podrobně zjistí jeho potřeby a zhodnotí situaci. Dohodne a zaznamená s uživatelem cíle pobytu a naplánuje kroky k jejich naplnění. Ubytování je poskytnuto bezplatně na dobu 7 dnů. V rámci krizového pobytu probíhá intenzivní spolupráce s klienty za účelem hledání dlouhodobějšího ubytování, finančního zajištění a zprostředkování odborné pomoci. U služby krizová pomoc je typická intenzivní spolupráce s jinými organizacemi. Uživatelům je nabídnuta služba psychologa.

Služba je plánována na 7 dní.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Domácí násilí je řešeno ve spolupráci s Centrem krizové intervence v PL Bohnice, s o.s. Rosa nebo o.s. Acorus.
Další ubytování mohou poskytnout azylové domy v Praze nebo jiném kraji.
V případě cizincůje možné spolupracovat s cizineckou policií, ambasádami, Poradnou pro občanství a lidská práva, Helsinským výborem

INFORMACE O PRŮBĚHU SLUŽBY

O průběhu služby je veden zápis, který obsahuje:

 • Identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt)
 • Údaje o počtu, věku a jménech dětí
 • Důvody přijetí
 • Potřeby uživatele a stanovení cílů
 • Popis provedených opatření
 • Spolupracující organizace
 • Místo odchodu uživatele

Poskytování informací třetím osobám a nakládání s osobními údajise řídí stejnými pravidly jako u služby azylový dům.

FORMY PRÁCE

 • s uživateli služby krizová pomoc se pracuje individuelně.
 • spolupráce s partnery a rodinnými příslušníky
 • spolupráce s jinými institucemi

ZPŮSOB, JAKÝM JSOU UŽIVATELÉ ZAPOJENI DO ROZHODOVÁNÍ O VYUŽITÍ SLUŽBY

 • Uživatelé žádají osobně či telefonicky o poskytnutí služby
 • Uživatelé se sami rozhodují, jaké pomoci z předkládané nabídky možností využijí
 • Uživatelé mohou kdykoliv odejít a službu ukončit

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Po uplynutí 7 dnů
 • Pominutím krizové situace
 • Odchodem do jiného zařízení
 • Přeřazením do režimu služby Azylový dům

FINANCOVÁNÍ SLUŽBY

 • Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Grant Magistrátu HMPrahy
 • Dary firem a soukromých osob
 • Granty různých nadací
 • Dar Mezinárodního Kolpingova díla

Zúčtování veškerých získaných prostředků na sociální služby se řídí platnými předpisy a zákony

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SLUŽBY

 • Krizový byt 1+1 o velikosti cca 35 m2 s vlastnímWC, koupelnou a pračkou
 • Vybavená kuchyňka a pokoj s možností umístění až 6 lůžek (z toho 2 dětské postýlky).
 • Uživatelé mohou využívat internet, dvůr a zahradu Kolpingova domu.

 

DALŠÍ INFORMACE

SLUŽBA NENÍ POSKYTOVÁNA

a)      osobám, které vyžadují akutní péči ve zdravotnickém zařízení

b)      osobám, kterým byl v období posledních 6 měsíců pro porušení smlouvy pobyt v Kolpingově domě ukončen 

c)      osobám pod vlivem návykových látek a osobám s agresivním chováním

MOŽNOST STĚŽOVAT SI

Nespokojenost s poskytováním sociálních služeb mohou uživatelé svobodně a bez obav vyjádřit a to jak adresně, tak anonymně. Postup podávání stížnosti upravují Pravidla pro podávání a vyřizování stížností,  která mají  uživatelé služeb po celou dobu pobytu k dispozici na vnitřní nástěnce krizového bytu.

Za stížnost považujeme vyjádření nespokojenosti uživatele, která

-       má konkrétní příčinu nebo původce

-       vztahuje se k poskytované službě

Uživatel služeb si stěžuje:

-       řediteli Kolpingova domu na jednání pracovníků nebo na kvalitu služeb

-       představenstvu na jednání či rozhodnutí ředitele

-       MPSV na postupy organizace a představenstva

Všechny kontakty je možné najít na www.kolpingpraha.cz

Stížnost je možné poslat poštou nebo e-mailem, popř.vložit do Schránky důvěry v Kolpingově domě. Adresát stížnosti zaeviduje její příjem do Knihy stížností, kde bude popsán i její další průběh. Stížnost musí být vyřízena (pokud je to možné) do konce krizového pobytu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od podání. Pokud uživatel služby uvede adresu, dostane  písemné vyjádření. V případě, že adresu neuvede, je mu odpověď uložena v kanceláři organizace po dobu 60 dnů od podání. 

 

Více o poskytovaných službách, naleznete zde

 

SLOŽENÍ PRACOVNÍHO TÝMU

 • ředitel 
 • 2x sociální pracovnice
 • fundraiser
 • pracovnice v sociálních službách
 • pracovnice v sociálních službách - noční
 • údržbář
logo

AKTUALITY:

Podpora MČ Praha 8

Děkujeme Městské části Praha 8 za dotační podporu pro rok 2024....více článek ze dne: 02.07.2024 | Kolpingův dům

Výroční zpráva za rok 2023

Zveřejnili jsme Výroční zprávu za rok 2023....více článek ze dne: 13.05.2024 | Kolpingův dům

Podpora Skils - nadačního fondu

Skils - nadační fond dlouhodobě podporuje činnost Kolpingova domu....více článek ze dne: 15.04.2024 | Kolpingův dům

Děkujeme Nadaci člověk člověku

Nadace člověk člověku podporuje klientky Kolpingova domu i v roce 2024....více článek ze dne: 08.04.2024 | Kolpingův dům

Výsledky našich sociálních služeb v roce 2023

V roce 2023 se podstatné části rodin z azylového domu a tréninkových bytů podařilo zajistit stabilní bydlení....více článek ze dne: 26.03.2024 | Kolpingův dům

Poděkování a přání do roku 2024

Děkujeme vám všem, kteří jste v uplynulém roce podporovali naši činnost ve prospěch ohrožených rodin. Vážíme si finanční, materiální i duchovní podpory, kterou jsme obdrželi. Dárcům,...více článek ze dne: 02.01.2024 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky