Kolpingova rodina Praha 8 - nezisková organizace - je kolektivním členem Kolpingova díla ČR a Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Svou činností usiluje o naplnění odkazu zakladatele Adolfa Kolpinga:

"Bolesti doby vám ukážou, co máte dělat"

AZYLOVÝ DŮM

   
 

Služba Azylový dům je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m.Prahy" operačního programu Zaměstnanost.

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                

 

Azylový dům:     číslo registrace soc.služby: 210744/07 – 4291112 
Kapacita:            22 lůžek 
Časový rozsah: Služba je poskytována 24 hod. denně a nepřetržitě po celý rok.

Poplatek za službu: Dospělý uživatel služby 120,- Kč, dítě 80,- Kč denně

KDE SÍDLÍME?

Místo poskytování služby: Kolpingův dům, Bohnická 3/32, 181 00 Praha 8. 
Prostory:  7 pokojů s vlastním sociálním zařízením, zahrada, dvůr, prádelna, hala

POSLÁNÍ  A CÍLE SLUŽBY,  KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME

Posláním azylového domu je vytváření podmínek pro překonání nepříznivé sociální situace rodiny a zvyšování kvality jejího života


Cílem  služby je:

 • zachovat a posílit základní funkce ohrožené rodiny
 • posílit kompetence pro řešení rodičovských, bytových a finančních problémů
 • posílit orientaci v občanských právech a povinnostech
 • připravit rodiče na nový start do života v běžné společnosti
 • minimalizovat závislost na sociálních dávkách

 

Služba je poskytována matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci s trvalým pobytem v Praze:

 • které nemají vlastní bydlení ani zázemí rodiny, která by jim v těžké situaci pomohla a nejsou schopny řešit svou těžkou situaci vlastními silami a prostředky

 • jsou ohrožené vícenásobnými riziky
 • jejichž zdravotní stav umožňuje pobyt v kolektivním zařízení
 • výjimečně a za určitých podmínek i jejich partnerům

Zájemci o službu jsou písemně evidováni na základě osobní žádosti.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI azylového domu

Základními činnostmi azylového domu ve vztahu k uživatelům služby jsou:

 • poskytnutí dočasného ubytování
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 • poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zejména v oblastech:

            -   domácího hospodaření, domácích prací a péče o dítě

            -   jednání s úřady a vyřizování osobních záležitostí

            -   zvyšování úrovně vzdělání a informovanosti

            -   hledání bydlení a zaměstnání

 

Co požadujeme

Poplatek za službu: Dospělý uživatel služby 120- Kč, dítě 80,- Kč denně


Respektování domácího řádu, dodržování smlouvy o poskytování služby, aktivní spolupráci při řešení nepříznivé sociální situace

Ochrana osobních údajů

Organizace shromažďuje pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro stanovený účel a zpracovává je pouze po dobu poskytování sociální služby. Řídí se zákonem O ochraně osobních údajů.

 

 

PRŮBĚH SLUŽBY

Zájemci o službu jsou písemně evidováni na základě osobní žádosti. Aby mohl být zájemce o službu zařazen do výběrového řízení, musí absolvovat osobní schůzku se sociální pracovnicí.

 

Přijímání  nových  uživatelů služby:

 

V případě volného místa probíhá výběrové řízení – přijata je zpravidla ta uchazečka, jejíž situace je nejvíce naléhavá a u které je předpoklad, že bude aktivně spolupracovat na řešení své sociální situace.  Současně musí splnit následující podmínky:

 • spadá do okruhu osob, kterým je služba poskytována
 • osobně navštívila azylový dům a absolvovala pohovor se soc.pracovnicí před uzavřením smlouvy a prohlídku azylového domu
 • předložila lékařské potvrzení, že její zdravotní stav umožňuje soužití v azylovém domě a neohrožuje zdraví ostatních uživatelů služby
 • nebyla jí v období kratší než 6 měsíců dána výpověď z téže služby pro porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • za neplnoletou matku a její dítě  podepsal a přebírá zodpovědnost zákonný zástupce

 

Základními prvky služby jsou:

 

a) Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy

Součástí každé bytové jednotky je vlastní kuchyň vybavená nádobím, vařičem a lednicí, k dispozici je i velká společná kuchyně. Uživatelé služby si vaří sami. Mohou využít individuální pomoci zaměstnanců nebo se zúčastnit kurzů vaření. Je jim poskytována občasná potravinová pomoc prostřednictvím Potravinové banky.

 

b) Poskytnutí ubytování (osobám s dětmi v nepříznivé sociální situaci)

Ubytování je poskytováno zpravidla na dobu 1 roku, v odůvodněných případech max. na dobu 1,5 roku v samostatné bytové jednotce s příslušenstvím

 

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nepříznivá sociální situace je řešena s podporou nebo pomocí sociální pracovnice a ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti. Uživatelé mohou získat:

 • základní orientaci o svých právech a povinnostech
 • základní dovednosti v jednání s institucemi
 • doprovod na úřední jednání
 • podpůrné a poradenské služby zaměstnanců v oblasti péče o dítě a uspokojení jeho potřeb
 • podpůrné a poradenské služby zaměstnanců v oblasti péče o byt, domácnost a zdraví, a domácího hospodaření
 • podpůrné a poradenské služby zaměstnanců v oblasti oddlužování, zvyšování kvalifikace a hledání zaměstnání
 • možnost zúčastnit se besed s odborníky, kurzů vaření a práce s počítačem, využívat volnočasových nabídek jako je volná vstupenka do ZOO, kurz plavání pro rodiče a děti, návštěva divadelních představení a různých společenských akcí. Uživatelům můžeme zprostředkovat ve spolupráci s farností přípravu na křest.

 

Ukončení služby

 

Uživatelé se mohou kdykoli rozhodnout pobyt v azylovém domě ukončit. Pokud se v budoucnu rozhodnou znovu službu využít a nadále budou spadat do okruhu osob této služby, mohou ji využít opakovaně.

 

Uživatelé služby mohou po ukončení pobytu v azylovém domě  přejít do tréninkového bytu, který je jakýmsi mezičlánkem na cestě k samostatnému životu.

 

V případě, že uživatel bez vážných důvodů službu nevyužívá, v azylovém domě se nevyskytuje  a nepodal  zprávu o důvodech své nepřítomnosti do 7 dnů, smlouva pozbývá automaticky platnosti.

 

Ve výjimečných případech dochází k výpovědi ze strany poskytovatele služby. Důvody k výpovědi ze služby jsou:

 • neuhrazený poplatek za službu ve stanoveném termínu
 • udělení 3. Upozornění na porušování Domácího řádu (uděluje se pro závažné porušení nebo často opakovaná méně závažná porušení)
 • závažné porušení bezpečnostních pravidel

 

O ukončení poskytování služby v azylovém domě je uživatel vyrozuměn písemně. Po udělení výpovědi má k dispozici 14 dní na zajištění náhradního ubytování.

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY JSOU ZAJIŠŤOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELŮ SLUŽBY.

 

 

SLOŽENÍ PRACOVNÍHO TÝMU

ZAMĚSTNANCI V PRACOVNĚ-PRÁVNÍM POMĚRU

 • ředitelka
 • 2x sociální pracovnice
 • fundraiser/metodik
 • 2x instruktorka praktických činností
 • rodinný poradce (psychoterapeutka)
 • pracovnice pro videotrénink
 • lektor PC kurzů
 • údržbář
 • 2x pracovnice v sociálních službách - noční

PRACOVNÍCI, KTEŘÍ VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST NA ZÁKLADĚ JINÝCH SMLUV NEBO DOHOD

 • supervizor
 • účetní
 • dobrovolníci
 • studenti na praxi

 

PRAXE STUDENTŮ A DOBROVOLNÍCI

Kolpingův dům nabízí dlouhodobé i krátkodobé praxe studentům vysokých, vyšších odborných a středních škol především sociálně-právního zaměření.

ORGANIZACE PRAXÍ

Při organizaci praxe vycházíme z toho, že stáž musí být oboustranně prospěšná. Nabízíme a  zároveň očekáváme určitou pružnost z hlediska času i vykonávání činností. Studenti na praxi jsou  vítanou pomocí při zvládání provozu, zároveň jako školící pracoviště bereme vážně a zodpovědně  svůj úkol předat maximum poznatků a zkušeností a poskytnout studentům možnost vyzkoušet si sociální práci. Podání základních informací a technickou organizaci průběhu praxe má na starost pracovnice speciálně pro tuto práci vyčleněná, studenti samozřejmě nejvíc spolupracují se sociálními pracovnicemi.

Krátkodobá souvislá praxe (1 - 3 týdny) umožní studentům seznámit se s týdenním programem, zčásti se ho zúčastnit, vnímat atmosféru zařízení, nahlédnout do problematiky, seznámit se s některými příběhy. U krátkodobých praxí se soustředíme především na "odbornou" sociální práci (ochutnávky), student příliš nepronikne do rutiny provozu, která je nezbytnou součástí sociální práce.

Dlouhodobá praxe (2 - 3 měsíce) umožní studentům podstatně hlouběji proniknout do podstaty sociální práce. Mají možnost sledovat případy v čase, ve vývoji. Vytváří se prostor pro navázání vztahu s klientkami, pro relativně samostatnou práci. V rámci azylového domu se seznámí s možnostmi sociální prací v celé její šíři.

Absolvovanou praxi potvrzujeme a vyhodnocujeme podle podmínek stanovených školou.

DOBROVOLNÍCI

Dobrovolníci se v Kolpingově domě věnují dětem, zejména v době programů pro maminky. Dětem školního věku pomáhají s přípravou do školy.

 

KONTAKTNÍ OSOBY

Zájemci o stáže studentů a dobrovolnickou činnost mohou kontaktovat:

ředitelku Bc. Alenu Rackovou : tel. 602 518 960

logo

AKTUALITY:

Podpora MČ Praha 8

Děkujeme Městské části Praha 8 za dotační podporu pro rok 2024....více článek ze dne: 02.07.2024 | Kolpingův dům

Výroční zpráva za rok 2023

Zveřejnili jsme Výroční zprávu za rok 2023....více článek ze dne: 13.05.2024 | Kolpingův dům

Podpora Skils - nadačního fondu

Skils - nadační fond dlouhodobě podporuje činnost Kolpingova domu....více článek ze dne: 15.04.2024 | Kolpingův dům

Děkujeme Nadaci člověk člověku

Nadace člověk člověku podporuje klientky Kolpingova domu i v roce 2024....více článek ze dne: 08.04.2024 | Kolpingův dům

Výsledky našich sociálních služeb v roce 2023

V roce 2023 se podstatné části rodin z azylového domu a tréninkových bytů podařilo zajistit stabilní bydlení....více článek ze dne: 26.03.2024 | Kolpingův dům

Poděkování a přání do roku 2024

Děkujeme vám všem, kteří jste v uplynulém roce podporovali naši činnost ve prospěch ohrožených rodin. Vážíme si finanční, materiální i duchovní podpory, kterou jsme obdrželi. Dárcům,...více článek ze dne: 02.01.2024 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky