ZÁKLADNÍ INFORMACE

Místo poskytování služby:  3 tréninkové byty na Praze 9. Kurzy a psychoterapie jsou poskytovány na adrese: Kolpingův dům, Bohnická 32, 181 00 Praha 8
Kapacita: 3 rodiny 
Formy poskytování: terénní, ambulantní
Cena služby : Služba je poskytována zdarma

O poskytování služby je s uživatelem uzavřena písemná smlouva

POSLÁNÍ, Cíle a ZÁKLADNÍ ČINNOSTI služby

Poslání: Podpora samostatného a odpovědného přístupu k životu 

 

Cíle:

 • upevnit a ověřit návyky, získané za pobytu v azylovém domě, v prostředí běžného nájemního bytu
 • vytvořit předpoklady pro vstup na trh práce
 • získat bydlení dlouhodobého charakteru
 • zapojit se do veřejných aktivit podporujících rozvoj dětí a běžný rodinný a komunitní život 

Základní činnosti:

 

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • individuální (vytvoření plánu domácího hospodaření a umořování dluhů, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech)
 • skupinové (zprostředkování rekvalifikačních kurzů, PC kurzy a kurzy vaření)

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • nabídka volnočasových aktivit, pomoc s umístěním dětí do školských zařízení a výběrem zdravotnických zařízení, zprostředkování kontaktu s jinými pomáhajícími organizacemi, pomoc s hledáním zaměstnání

c) Sociálně terapeutické činnosti

 • videotrenink na podporu komunikace s dítětem
 • pomoc psychoterapeuta
 • zprostředkování kontaktu s terapeutickými organizacemi

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 • pomoc s vyřizováním soc.dávek, doprovod k úřednímu jednání, zprostředkování právní porady
 • podpora při soudních a exekučních jednáních
 • pomoc při návratu dítěte do rodiny z výchovného zařízení, popř. partnera z nápravného zařízení

Cílová skupina uživatelů služby

 • Osoby, žijící v tréninkových bytech organizace, které jsou zároveň bývalými uživateli služby azylový dům a projevily zájem o občasnou podporu a pomoc v oblasti péče o dítě, vedení domácnosti a finančního zajištění rodiny.
 • Rodiny,žijící v tréninkových bytech,  které dosud služby organizace nečerpaly, ale pro pobyt v tréninkovém bytě je doporučil OSPOD nebo jiná pomáhající organizace.

Vstup zájemce do služby

Před ukončením služby azylový dům nebo krizová pomoc může uživatel projevit zájem o další podporu a pomoc v oblasti hospodaření, výchovy dítěte, hledání zaměstnání, sociálně-právního poradenství. V případě, že uživatel přechází do tréninkového bytu nebo se odstěhuje jinam a organizace má volnou kapacitu, uzavře se zájemcem smlouvu o sociálně-aktivizačních službách, ve které je uveden rozsah a druh pomoci. Uživatel služby se zavazuje, že bude:

 • pravidelně spolupracovat se sociální pracovnicí a s ostatními zaměstnanci Kolpingova domu dle vzájemné dohody
 • dodržovat dohodnuté termíny spolupráce se zaměstnanci Kolpingova domu

Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údajise řídí zákonem O ochraně osobních údajů

Materiální a technické zabezpečení služby

tréninkové byty, učebna pro PC kurzy a kurzy vaření, místnost pro videotrenink  v Kolpingově domě, veřejné prostory pro volnočasové aktivity

 

Co ještě byste měli vědět

Nespokojenost s poskytováním sociálních služeb mohou uživatelé svobodně a bez obav vyjádřit a to jak adresně, tak anonymně. Postup podávání stížnosti upravují Pravidla pro podávání a vyřizování stížností, se kterými jsou zájemci o službu seznámeni před podpisem smlouvy.

Uživatel služeb si stěžuje:

-       řediteli Kolpingova domu na jednání pracovníků nebo na kvalitu služeb (kolping@kolpingpraha.cz)

-       představenstvu na jednání či rozhodnutí ředitele (jana@kolpingpraha.cz)

-       MPSV na postupy organizace a představenstva  (MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2)

logo

AKTUALITY:

Radostný a požehnaný rok 2020

Radostný a požehnaný rok 2020...více článek ze dne: 02.01.2020 | Kolpingův dům

25. výročí Kolpingova domu

Dne 26. září 2019 jsme oslavili výročí 25 let od založení Kolpingova domu v Praze - Bohnicích....více článek ze dne: 31.10.2019 | Kolpingův dům

Podpora MČ Praha 7

MČ Praha 7 v letošním roce podporuje naši službu Krizová pomoc....více článek ze dne: 22.07.2019 | Kolpingův dům

Spolupráce s LEAP After-School English ZŠ Jarov

Je nám ctí, že již devět let můžeme spolupracovat s LEAP After-School English ZŠ Jarov a účastnit se jejich charitativního projektu....více článek ze dne: 24.06.2019 | Kolpingův dům

Pobyt u moře

Nadace Naše dítě se společností ROSSMANN v rámci své charitativní kampaně Dejme úsměv dětem umožnila pobyt u moře třem dětem a jejich matkám z našeho azylového domu....více článek ze dne: 10.06.2019 | Kolpingův dům

Dar Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě přispěla na volnočasové aktivity pro matky s dětmi...více článek ze dne: 23.05.2019 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky