Kolpingova rodina Praha 8 - nezisková organizace - je kolektivním členem Kolpingova díla ČR a Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Svou činností usiluje o naplnění odkazu zakladatele Adolfa Kolpinga:

"Bolesti doby vám ukážou, co máte dělat"

Kolpingův dům je zařízení , ve kterém náš spolek poskytuje tři SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINÁM S DĚTMI :

 

Informace o zařízení 

Adresa Kolpingova domu:  Bohnická 32, 181 00 Praha 8

 

Kolping dům je řízen ředitelem, který je jmenován představenstvem spolku.

 

Dům je v majetku MČ Praha 8 a našemu spolku pronajatý do roku 2023 s možností dalšího prodloužení. Zařízení má tři podlaží v hlavní budově a  přízemní objekt na dvoře, nádvoří a zahradu.

 

zásady a PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOLPINGově DOMĚ

  • respektování křesťanských zásad a postojů sdružení –  s uživateli služeb jednáme s úctou,  posilujeme jejich vědomí vlastní hodnoty a důstojnosti. Současně podporujeme zodpovědný přístup k životu, k partnerství a k rodičovství, a to i ve smyslu ochrany nenarozeného života. Povzbuzujeme uživatele služeb k dalšímu vzdělávání a pracovní aktivitě, podporujeme jejich duchovní a kulturní rozvoj.
  • rovnoprávnost – služby jsou nabízeny cílové skupině bez rozdílu stavu, rasy a náboženské příslušnosti.
  • individuální přístup – při  poskytováních sociálních služeb vycházejí pracovníci z jedinečných potřeb uživatelů.
  • ochrana práv dětí – pracovníci pomáhají uživatelům služeb porozumět potřebám dětí, seznamují je s právy dětí a jejich ochranou. V případě nedostatečné péče, která dítě ohrožuje, spolupracují zaměstnanci s pracovníky OSPOD, s lékaři a jinými institucemi. Případy zanedbávání a týrání ohlašují na OSPOD či policii.
  • spolupráce s dalšími institucemi (úřady a NNO) – pracovníci jsou aktivní při navazování spolupráce s dalšími subjekty, které se uživateli také věnují.  Dávají podnět k  případovým konferencím a aktivně se jich zúčastňují.
  • podpora nezávislosti uživatele – uživateli je poskytována konkrétní podpora a pomoc především tehdy, když o ni požádá. Pracovník nevykonává za uživatele činnosti, které je schopen zvládnout sám. Při práci s uživatelem pracovníci cíleně rozvíjejí jeho dovednosti až do úrovně, kdy se uživatel stává na pracovníkovi nezávislý.
  • udržení hranic – pracovníci  se vyvarují takového chování, které by mezi nimi a některým z uživatelů vytvářelo vazbu jdoucí za hranice profesionálního vztahu. Pracovníci využívají supervize k tomu, aby takovým situacím předcházeli.
  • příjemné a přátelské prostředí k životu – byty i společné prostory jsou dobře vybavené a hezky zařízené, děti mají k dispozici hračky a knížky, na zahradě pískoviště a prolézačky. Uživatelé mohou mít v pokoji televizi a doplňkové zařízení dle vlastního vkusu. Zaměstnanci cíleně a vlastním příkladem podporují přátelskou atmosféru a konstruktivní způsob řešení rozporů
  • bezpečná služba a prostředí – uživatele ochraňuje před nebezpečím a nepříznivými vlivy nepřetržitá služba, uzamčený objekt, zásady nakládání s osobními údaji a poskytování informací třetím osobám, Domácí řád a bezpečnostní směrnice. Technický stav Kolpingova domu je podrobován pravidelným revizím dle platných předpisů.
  • udržování a zvyšování kvality služby – pracovníci mají kvalifikaci požadovanou zákonem, dále se soustavně vzdělávají a obohacují své poznatky o zkušenosti  z jiných pracovišť.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pravidla soužití v Kolpingově domě upravuje Domácí řád. Respektuje základní lidská práva a svobody, současně stanoví povinnosti klientů v zájmu plnění cílů a bezpečného provozu domu. Všichni klienti jsou seznámeni se svými právy  a povinnostmi před začátkem poskytování služby. Práva a povinnosti jsou trvale k dispozici na nástěnce v Kolpingově domě..

 

 

 

logo

AKTUALITY:

Podpora z Evropské unie

Po dobu 2 let budeme čerpat podporu z evropských fondů...více článek ze dne: 18.05.2017 | Kolpingův dům

Potravinová a materiální pomoc z Evropské unie

Kolpingův dům se zapojil do projektu " Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II"...více článek ze dne: 15.03.2017 | Kolpingův dům

Pořádná porce zmrzliny

Společnost Hollandia darovala Kolpingovu azylovému domu pro matky s dětmi v Praze v rámci svých CSR aktivit celkem 1000 kusů nanuků. Udělala tak radost maminkám a jejich dětem, které si málokdy...více článek ze dne: 18.12.2016 | Kolpingův dům

Sachr, káva, řízek, párek

To vše patří k Vídní, ale my jsme zažili víc!!...více článek ze dne: 29.10.2016 | Kolpingovo dílo

Mezinárodní mírové putování Kolpingova díla

49.ročník Mezinárodního mírového putování Kolpingova díla organizovala naše Kolpingova rodina v Praze...více článek ze dne: 16.08.2016 | Kolpingova rodina

Pobyt matek s dětmi v Německu

Pozvání Kolpingova díla Regensburg k rekreačnímu rodinnému pobytu....více článek ze dne: 21.05.2016 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky