PRŮBĚH SLUŽBY

 

Zájemci o službu jsou písemně evidováni na základě osobní žádosti. Aby mohl být zájemce o službu zařazen do výběrového řízení, musí absolvovat dvě osobní schůzky se sociální pracovnicí.

 

 

Přijímání  nových  uživatelů služby:

 

V případě volného místa probíhá výběrové řízení – přijata je zpravidla ta uchazečka, jejíž situace je nejvíce naléhavá a u které je předpoklad, že bude aktivně spolupracovat na řešení své sociální situace.  Současně musí splnit následující podmínky:

 • spadá do okruhu osob, kterým je služba poskytována
 • osobně navštívila azylový dům a absolvovala pohovor se soc.pracovnicí před uzavřením smlouvy a prohlídku azylového domu
 • předložila lékařské potvrzení, že její zdravotní stav umožňuje soužití v azylovém domě a neohrožuje zdraví ostatních uživatelů služby
 • nebyla jí v období kratší než 6 měsíců dána výpověď z téže služby pro porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • za neplnoletou matku a její dítě  podepsal a přebírá zodpovědnost zákonný zástupce

 

Základními prvky služby jsou:

 

a) Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy

Součástí každé bytové jednotky je vlastní kuchyň vybavená nádobím, vařičem a lednicí, k dispozici je i velká společná kuchyně. Uživatelé služby si vaří sami. Mohou využít individuální pomoci zaměstnanců nebo se zúčastnit kurzů vaření. Je jim poskytována občasná potravinová pomoc prostřednictvím Potravinové banky.

 

b) Poskytnutí ubytování (osobám s dětmi v nepříznivé sociální situaci)

Ubytování je poskytováno zpravidla na dobu 1 roku, v odůvodněných případech max. na dobu 1,5 roku v samostatné bytové jednotce s příslušenstvím

 

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nepříznivá sociální situace je řešena s podporou nebo pomocí sociální pracovnice a ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti. Uživatelé mohou získat:

 • základní orientaci o svých právech a povinnostech
 • základní dovednosti v jednání s institucemi
 • doprovod na úřední jednání
 • podpůrné a poradenské služby zaměstnanců v oblasti péče o dítě a uspokojení jeho potřeb
 • podpůrné a poradenské služby zaměstnanců v oblasti péče o byt, domácnost a zdraví, a domácího hospodaření
 • podpůrné a poradenské služby zaměstnanců v oblasti oddlužování, zvyšování kvalifikace a hledání zaměstnání
 • možnost zúčastnit se besed s odborníky, kurzů vaření a práce s počítačem, využívat volnočasových nabídek jako je volná vstupenka do ZOO, kurz plavání pro rodiče a děti, návštěva divadelních představení a různých společenských akcí. Uživatelům můžeme zprostředkovat ve spolupráci s farností přípravu na křest.

 

Ukončení služby

 

Uživatelé se mohou kdykoli rozhodnout pobyt v azylovém domě ukončit. Pokud se v budoucnu rozhodnou znovu službu využít a nadále budou spadat do okruhu osob této služby, mohou ji využít opakovaně.

 

Uživatelé služby mohou po ukončení pobytu v azylovém domě  přejít do tréninkového bytu, který je jakýmsi mezičlánkem na cestě k samostatnému životu.

 

V případě, že uživatel bez vážných důvodů službu nevyužívá, v azylovém domě se nevyskytuje  a nepodal  zprávu o důvodech své nepřítomnosti do 7 dnů, smlouva pozbývá automaticky platnosti.

 

Ve výjimečných případech dochází k výpovědi ze strany poskytovatele služby. Důvody k výpovědi ze služby jsou:

 • neuhrazený poplatek za službu ve stanoveném termínu
 • udělení 3. Upozornění na porušování Domácího řádu (uděluje se pro závažné porušení nebo často opakovaná méně závažná porušení)
 • závažné porušení bezpečnostních pravidel

 

O ukončení poskytování služby v azylovém domě je uživatel vyrozuměn písemně. Po udělení výpovědi má k dispozici 14 dní na zajištění náhradního ubytování.

 

Zdravotní služby jsou zajišťovány prostřednictvím zdravotnických zařízení dle výběru uživatelů služby.

 

logo

AKTUALITY:

PC kurz

Od dubna do července 2019 probíhal v Kolpingově domě tradiční PC kurz pro matky....více článek ze dne: 22.07.2019 | Kolpingův dům

Spolupráce s LEAP After-School English ZŠ Jarov

Je nám ctí, že již devět let můžeme spolupracovat s LEAP After-School English ZŠ Jarov a účastnit se jejich charitativního projektu....více článek ze dne: 24.06.2019 | Kolpingův dům

Pobyt u moře

Nadace Naše dítě se společností ROSSMANN v rámci své charitativní kampaně Dejme úsměv dětem umožnila pobyt u moře třem dětem a jejich matkám z našeho azylového domu....více článek ze dne: 10.06.2019 | Kolpingův dům

Dar Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě přispěla na volnočasové aktivity pro matky s dětmi...více článek ze dne: 23.05.2019 | Kolpingův dům

Podpora Nadace člověk člověku

Nadace člověk člověku podpořila náš projekt „Rozvoj kompetencí matek pro samostatný život“...více článek ze dne: 23.05.2019 | Kolpingův dům

Veletrh sociálních služeb

Podruhé na Střeleckém ostrově...více článek ze dne: 15.06.2018 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky